Các giám đốc lớn chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư bất động sản

check Các giám đốc lớn chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư bất động sản Khám bệnh Online hoàn toàn miễn phí bởi Lương y Nguyễn Hùng
new Các giám đốc lớn chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư bất động sản Xem tử vi năm 2016 Bính Thân cho 12 con Giáp dựa theo ngày sinh !!!

hanghiem Các giám đốc lớn chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư bất động sản

Nếu bạn sở hữu một căn hộ, căn hộ, đơn vị, bạn có thể là một thành viên của một công ty chủ sở hữu, và bạn sẽ phải đáp ứng một năm một lần. Tìm hiểu tất cả về lý do tại sao, và những gì liên quan. Ở Victoria, hầu hết các chủ sở hữu một căn hộ, căn hộ, đơn vị cũng là thành viên của một công ty chủ sở hữu (trước đây là cơ thể của công ty). Tổng công ty chủ sở hữu quản lý tài sản chung và có thể thiết lập các quy tắc cho các lô cá nhân.

file nd12 Các giám đốc lớn chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư bất động sản

Nếu công ty chủ sở hữu của bạn nhận được hoặc trả tiền ra tiền, nó phải tổ chức cuộc họp hàng năm của tất cả các chủ sở hữu rất nhiều. Đây được gọi là cuộc họp thường niên (AGM). Là một chủ rất nhiều, bạn không phải đợi lâu hơn 15 tháng giữa AGMs. Cuộc họp được sử dụng để bầu người quản lý chủ sở hữu công ty cộng với người mang văn phòng khác và các thành viên của ủy ban. Nó cũng cho phép chủ sở hữu rất nhiều để xem xét một chương trình bảo trì và ngân sách cho năm tiếp theo. Cuộc họp phải bao gồm: thu nhập và chi tiêu của công ty chủ sở hữu trong năm vừa qua Tài sản và nợ phải trả của công ty chủ sở hữu vào cuối năm vừa qua công tác bảo dưỡng và các kế hoạch bảo trì một báo cáo của Ủy ban một báo cáo từ người quản lý chủ sở hữu công ty khiếu nại và các vấn đề đang nổi lên. Trước cuộc họp – làm thế nào để chuẩn bị Người quản lý chủ sở hữu công ty hiện tại, thư ký hoặc ủy ban phải gửi thông báo về các cuộc họp, báo cáo , ngân sách, biên bản các cuộc họp trước và một chương trình nghị sự, ít nhất là 14 ngày trước cuộc họp. Thông báo phải bằng văn bản, và có thể được giao tay, gửi, hoặc gửi qua email hoặc dạng điện tử khác. Đọc các tài liệu một cách cẩn thận. Họ là cơ hội để bạn trở nên quen thuộc với tình hình và các vấn đề liên quan đến công ty chủ sở hữu của bạn, và giúp bạn chuẩn bị tốt hơn tại cuộc họp. Consumer Affairs Victoria cung cấp một Tasklist cho các nhà quản lý, thư ký hoặc các ủy ban kế hoạch một AGM (Word, 37KB) . Danh sách này có thể được sử dụng để: phút về phía trước của các cuộc họp từ năm trước và bất kỳ báo cáo phải được đệ trình tại ĐHCĐ chuẩn bị các báo cáo , báo cáo và ngân sách đề xuất cho năm tiếp theo xác định và lắp ráp các chuyển động để đưa vào chương trình nghị sự xem xét việc gửi đi một lá thư bao phủ với các thông báo và chương trình nghị sự đặt ra nền tảng để các vấn đề, chẳng hạn như khuyến khích mọi người đề cử phải được trên các ủy ban, giải thích bất kỳ thay đổi phí, lựa chọn cho bảo hiểm và bất kỳ sửa chữa cần thiết và vấn đề bảo trì cho đến năm. Có gì trong chương trình?hinh nha dat c1 Các giám đốc lớn chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư bất động sản

Các chủ sở hữu công ty quản lý, thư ký hoặc ban nên liên lạc với bạn để xác định mục chương trình nghị sự để thảo luận. Bởi vì AGM có thể có một chương trình nghị sự đầy đủ, một số vấn đề có thể được để lại cho một cuộc họp đặc biệt. Để giúp Ban chủ sở hữu công ty của bạn đặt cùng chương trình nghị sự, có một danh sách toàn diện các mặt hàng chương trình khuyến cáo trên trang web của Consumer Affairs Victoria, cộng với một mẫu chủ sở hữu công ty hàng năm chương trình họp chung (Word, 37KB) . Làm thế nào để thông báo cuộc họp Ủy ban của bạn có thể sử dụng các mẫu Thông báo về cuộc họp thường niên (Word, 62KB) hoặc tạo của riêng mình. Dù bằng cách nào, thông báo phải bao gồm: ngày, thời gian và địa điểm họp bản chất chung của và bất kỳ nghị quyết được thảo luận (chương trình nghị sự) các văn bản của bất kỳ nghị quyết đặc biệt hoặc nhất trí với quyết định các báo cáo tài chính ngân sách hàng năm đề xuất bất kỳ báo cáo (s) để được xem xét tại cuộc họp biên bản của các cuộc họp thường niên trước một tuyên bố rằng chủ sở hữu rất nhiều có quyền chỉ định một proxy. Nếu bạn không thể tham dự Đại hội cổ đông Bạn vẫn có thể có một phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông nếu bạn không thể tham dự trong người. Để làm điều này, chỉ định một người đại diện cho bạn – họ sẽ ‘giữ một proxy’ và lá phiếu của họ được tính như bạn. Họ có thể: tham dự, nói hoặc bỏ phiếu thay cho bạn tại một cuộc họp công ty chủ sở hữu bỏ phiếu thay cho bạn trong một lá phiếu đại diện cho bạn vào ban chủ sở hữu công ty. Họ sẽ tổ chức đại diện cho 12 tháng, trừ khi bạn chỉ định một ngày trước đó. Đề cử một proxy, bạn phải làm như vậy bằng văn bản về chủ sở hữu công ty Prescribed proxy (Word, 63KB) và cung cấp cho các thư ký chủ sở hữu công ty. Đó là bất hợp pháp cho bất cứ ai để áp lực bạn vào cho proxy của bạn. Trong cuộc họp – làm bạn có những con số? Bạn phải có một số lượng tối thiểu của các thành viên tại cuộc họp của bạn để hoàn thành công việc của ĐHCĐ. Số lượng tối thiểu được gọi là một ‘đại biểu’. Đối với một AGM công ty chủ sở hữu, các đại biểu là ít nhất 50 phần trăm của tổng số phiếu hoặc quyền lợi rất nhiều. Nếu bạn không có một đại biểu, đại hội cổ đông vẫn có thể đi trước, nhưng chỉ có thể đưa ra quyết định “tạm thời”. Để tính toán cho dù bạn có một đại biểu, đếm:

hinh nha dat 61 Các giám đốc lớn chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư bất động sản

tất cả các thành viên tham dự, cả về tài chính và phi tài chính chủ sở hữu của proxy và quyền hạn của luật sư. Ai chịu trách nhiệm? Chủ tịch của tập đoàn chủ chạy ĐHCĐ. Họ tiến hành các cuộc bầu cử của ủy ban mới, và đứng xuống một khi chủ tịch mới được bầu. Nếu họ không có mặt, chủ sở hữu rất nhiều có thể bầu một chủ sở hữu rất nhiều hoặc người quản lý chủ sở hữu công ty chủ trì cuộc họp. chủ sở hữu rất nhiều khác hoặc người quản lý có thể giúp chủ tọa để chạy AGM, miễn là đa số đồng ý với nó trong một cuộc bỏ phiếu và quyết định được ghi vào biên bản. Votes & cuộc bầu cử Để đưa ra quyết định và bầu ra một ủy ban, chủ sở hữu công ty có thể tổ chức một cuộc bỏ phiếu. Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận. Nếu bạn ghi nợ lệ phí hay tiền khác cho các công ty chủ sở hữu, bạn không thể bỏ phiếu về nghị quyết thông thường, nhưng vẫn có thể biểu quyết về những vấn đề mà đòi hỏi phải có độ phân giải đặc biệt hoặc nhất trí. Bạn phải trả phí lưu hành ít nhất bốn ngày làm việc trước khi đại hội cổ đông, trừ khi thanh toán bằng tiền mặt. Nếu công ty chủ sở hữu của bạn có 13 hoặc nhiều hơn rất nhiều thì phải, theo luật, bầu ra một ủy ban tại mỗi AGM. Nếu có ít hơn 13 rất nhiều, một ủy ban là tùy chọn. Ủy ban cũ chỉ nên đứng xuống một lần ủy ban mới được bầu. Giữ hồ sơ của AGM Theo luật, một kỷ lục chính thức của đại hội cổ đông của bạn phải được giữ – được gọi là biên bản. Điều này thường là vai trò của thư ký. Quý vị phải được quyền truy cập vào các hồ sơ theo yêu cầu. Biên bản phải bao gồm: ngày thời gian vị trí tên của chủ sở hữu rất nhiều hiện nay tên của chủ sở hữu rất nhiều người đã cung cấp proxy tên của các proxy hiện tại văn bản của tất cả các độ phân giải kết quả trên bất kỳ biểu quyết về nghị quyết. Để giúp ủy ban hoặc hồ sơ chủ tịch của bạn phút đúng, Consumer Affairs Victoria cung cấp mẫu chủ sở hữu công ty biên bản cuộc họp thường niên (Word, 45KB) . Bạn muốn tìm hiểu thêm? Để biết thêm thông tin về các quy định về chủ sở hữu tập đoàn ở Victoria, thăm consumer.vic.gov.au/ownerscorp hoặc tải về các cập nhật gần đây Hướng dẫn cho chủ sở hữu công ty: sở hữu, quản lý và sống trong một đơn vị hoặc căn hộ (PDF, 6.4 MB) . Bạn cũng có thể nhận được thông tin cập nhật thường xuyên về vấn đề sở hữu tại twitter.com/consumervic và fb.com/consumeraffairsvictoria .

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Nhà Đất Số 1 Việt Nam Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so1 Các giám đốc lớn chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư bất động sản

thegioicaythuoc Các giám đốc lớn chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư bất động sản

300x250 holy Các giám đốc lớn chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư bất động sản

Cùng Chuyên Mục

Bình Luận Facebook

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hotline 24H Mua Hang Online